Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid 1. www.DekkenDerPaints.nl is een handelsnaam van DekkenDerPaints. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de www.DekkenDerPaints.nl webshop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden de Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van www.DekkenDerPaints.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door www.DekkenDerPaints.nl. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 1. Alle aanbiedingen van www.DekkenDerPaints.nl zijn vrijblijvend en www.DekkenDerPaints.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.4. 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door www.DekkenDerPaints.nl. www.DekkenDerPaints.nl is gerechtigd bestellingen met motiverende reden te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt www.DekkenDerPaints.nl dit gemotiveerd mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De totaalprijs van de bestelling wordt voor bevestiging van de order door de consument, duidelijk gecommuniceerd. 2. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Betaling is mogelijk via iDeal, BanContact/Mister Cash. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van www.DekkenDerPaints.nl 3. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is www.DekkenPerPaints.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 4. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na mededeling van de prijsverhoging door www.DekkenDerPaints.nl

Artikel 4. Levering 1. De door www.DekkenDerPaints.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn 30 dagen overschrijdt en dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling zonder kosten te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

Momenteel zijn er langere levertijden vanaf fabriek, doordat de productie vertraging ondervindt door gebrek aan grondstoffen, dit als gevolg van de Corona periode. Wij vertrouwen op uw begrip.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan www.DekkenDerPaints.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door www.DekkenDerPaints.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 2. www.DekkenDerPaints.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u www.DekkenDerPaints.nl daarvan binnen bekwame tijd na ontdekking, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, doch binnen 14 dagen na ontvangst goederen, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft www.DekkenDerPaints.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde van de goederen te restitueren. 3. Indien het bestelde product in goede staat is geleverd volgens uw bestelling, bestaat er normaal gesproken geen recht op teruggave, volgens het herroepingsrecht heeft de klant tot 14 dagen na levering het recht van de order af te zien, retour zenden is dan voor rekening van de klant, goederen worden gecrediteerd, mits deze niet gebruikt en onbeschadigd zijn, dus wederom verkoopbaar.  4. Artikelen welke wij niet op voorraad hebben en speciaal op uw verzoek besteld worden alsmede bestellingen waarvan de omvang de normale voorraad overstijgt en welke voor u extra besteld worden kunnen niet geretourneerd worden. U wordt hiervan voor levering op de hoogte gesteld.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie 1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen, kleurafwijkingen m.b.t. (digitale) afbeelding, folder en/of nieuw badgenummer, en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en www.DekkenDerPaints.nl dan wel tussen www.DekkenDerPaints.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en www.DekkenDerPaints.nl, is www.DekkenDerPaints.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van www.DekkenDerPaints.nl

Artikel 9. Overmacht 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft www.DekkenDerPaints.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat www.DekkenDerPaints.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan www.DekkenDerPaints.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen 1. Indien u aan www.DekkenDerPaints.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is www.DekkenDerPaints.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan www.DekkenDerPaints.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 2. Wanneer door www.DekkenDerPaints.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat www.DekkenDerPaints.nl deze Voorwaarden soepel toepast. 3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met www.DekkenDerPaints.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door www.DekkenDerPaints.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 4. www.DekkenDerPaints.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 5. De kleuren van de spuitbussen en markers dienen ter indicatie en kunnen om technische redenen op ieder beeldscherm anders tonen. De kleuren dienen uitsluitend als indicatie en hieruit kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Artikel 11. Privacy Policy. DekkenDerPaints.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. DekkenDerPaints.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. DekkenDerPaints.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: -Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, afleveradres, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. -Om het winkelen bij DekkenDerPaints.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren. -Wij gebruiken uw e-mailadres uitsluitend om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website. -Als u bij DekkenDerPaints.nl een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. -Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren. -We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze websitevoorwaarden voldoen niet te publiceren. DekkenDerPaints.nl zal uw persoonlijke gegevens afschermen zodat deze nooit openbaar kunnen worden gemaakt.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

dekkenderpaints logo